Lög Skotíþróttafélags Kópavogs

Grein 1.

Nafn félagsins er Skotíþróttafélag Kópavogs, skammstafað SFK, og er heimili þess og varnarþing í Kópavogi.

Grein 2.

Tilgangur félagsins er að efla almennan áhuga á skotfimi, auka þekkingu á byssum og meðferð þeirra, m.a. með því að vinna að bættri aðstöðu til skotæfinga.

Félagið er málsvari þeirra sem stunda skotæfingar og skotíþróttir.

Grein 3.

Félagsmenn geta þeir orðið:

 1. Sem eru íslenskir ríkisborgarar.
 2. Hafa leyfi lögráðamanns ef umsækjandi er undir 18 ára aldurs.
 3. Aukafélagar geta þeir erlendir ríkisborgarar orðið sem stjórnin samþykkir.
 4. Stjórnin getur hafnað umsóknum um félagsaðild ef það er samdóma álit hennar að hætta sé á að umsækjandi geti valdið félaginu og markmiðum þess tjóni.

Grein 4.

Félagsmenn skulu greiða árgjald til félagsins og skal sú upphæð ákveðin á aðalfundi.

Gjalddagi árgjalds skal vera 10. febrúar og greiðslu seðlar sendir út um miðjan janúar.

Gildir árgjald frá 1. Janúar til 31. Desember ár hvert.

Auk árgjalds skal hver félagsmaður greiða inntökugjald sem ákveðið skal á aðalfundi og skal inntökugjaldið greitt um leið og inntökubeiðni er lögð fram, en endurgreidd ef beiðni er synjað.

Skuldi félagsmaður árgjald lengur en eitt ár, telst hann ekki lengur fullgildur félagi og nýtur ekki réttinda sem slíkur.

Hafi félagsmaður verið langdvölum utan félagssvæðis er stjórninni heimilt að fella niður árgjald hans, einnig eru þeir félagar sem dveljast langdvölum erlendis undanþegnir félagsgjaldi en eru samt fullgildir félagsmenn.

 

Grein 5.

Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af eignum félagsins, þótt hann hverfi úr félaginu eða félaginu verði slitið.

Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum.  Komi til þess að félaginu verði slitið skulu eignir þess renna til UMSK.

Grein 6.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Grein 7.

Félagið starfar samkvæmt reglum ISSF og STÍ og annarra viðurkenndra alþjóðasambanda.

Stjórn getur þó sett sérstakar reglur um innanfélagsmót.

Grein 8.

Stjórn er heimilt að veita viðurkenningar fyrir störf í þágu félagsins, eða íþróttaafrek unnum á vegum þess.

Um viðurkenningar og heiðursfélaga skal setja reglugerð sem samþykkja skal á aðalfundi.

Grein 9.

Stjórn félagsins skal skipa fimm menn; formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.

Í varastjórn skal kjósa tvo menn.

Hver maður í stjórn og varastjórn skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn.

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins á milli aðalfunda.

Grein 10.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins og stefnt skal að því að halda aðalfund seinni partinn í febrúar.

Aðalfund í félaginu skal halda ár hvert.

Til almennra félagsfunda skal boða þegar þörf þykir að dómi meirihluta stjórnar, eða þegar minnst 25 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni.

Aðalfund skal boða með a.m.k. mánaðar fyrirvara á heimasíðu félagsins www.skotkop.is ásamt fjöldapósti á félagsmenn með skráð tölvupóstfang og með auglýsingu í a.m.k. tveimur dagblöðum.

Stjórn skal halda félagsfund ekki síðar en 15 dögum frá því að henni barst um það beiðni skv. 3. Mgr..

Grein 11.

Tillögur til lagabreytinga skal afhenda stjórn félagsins tveimur dögum fyrir aðalfund félagsins.

Lögum þess verður aðeins breitt með samþykki 2/3 greiddra atkvæða á aðalfundi.

Grein 12.

Á aðalfundi skal stjórn félagsins gefa skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári og leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins, og skulu þeir hafa legið frammi til athugunar á þeim stað sem stjórnin ákveður í eina viku fyrir aðalfund.

Grein 13.

Þessi eru störf aðalfundar:

 1. Fundarsetning.
 2. Fundarstjóri kosinn.
 3. Skýrsla stjórnar.
 4. Fundarritari kosinn.
 5. Nefndir gera grein fyrir störfum sínum.
 6. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
 7. Lagabreytingar.
 8. Stjórnarkosning, sbr. 9. Grein.
 9. Nefndarkosningar.
 10. Kosning þriggja manna aganefndar.
 11. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
 12. Kjör fulltrúa á þing UMSK og STÍ og jafn marga til vara.
 13. Ákvörðun árgjalds og inntökugjalds.
 14. Önnur mál.
 15. Fundargerð lesin
 16. Fundarslit.

Grein 14.

Stjórn félagsins skal setja reglur um æfingartíma, ásamt sérstökum reglum um öryggi og umgengni á æfingarsvæðum félagsins og ef félagsmönnum skylt að hlíta þeim.

Um viðurlög við brotum samkvæmt 1. Mgr. Vísast til laga ÍSÍ.

Stjórn félagsins eða félagsfundi er heimilt að víkja mönnum úr félaginu eftir ítrekuð brot skv. 1. mgr. og ræður þar meirihluti atkvæða.

Brottrekinn félagsmaður getur áfrýjað slíkri ákvörðun til aðalfundar.

Á sama hátt má víkja félagsmanni úr félaginu sem með framkomu sinni hnekkir áliti félagsins og skaðar málstað skotíþrótta.

Grein 15.

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og þá með samþykki meirihluta allra félagsmanna.

Grein 16.

Stjórn félagsins skal skila STÍ skýrslum um innanfélagsmót, sbr. lög og reglur UMSK.

Grein 17.

Að öðru leyti vísast til laga ÍSÍ og UMSK.